2021 - helaas dit jaar geen editie

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGA FESTIVAL BREDA

 

Artikel 1: Algemeen Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan: onder Organisator: Yogakaart Breda onder Deelnemer: diegene die met het aanschaffen van een ticket een overeenkomst van deelname is aangegaan onder evenement: Yoga Festival Breda (hierna te noemen YFB) onder Terrein: de plaats waar YFB wordt gehouden alsmede alle gebieden, ruimten en velden daaromheen, die deel uitmaken van het complex waarbinnen YFB gehouden wordt alsmede de daaraan grenzende openbare weg waartoe de Organisatie op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is.

 

Artikel 2: Inschrijving

2.1 Door reservering, aankoop of op enige andere wijze verkrijging van een ticket danwel betreding van het Terrein verklaart de Deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

2.2 Inschrijving geschiedt door het ingevuld verzenden van het inschrijvingsformulier op de website www.yogafestivalbreda.nl, waardoor het aanbod van de Organisator wordt aanvaard en de overeenkomst tot stand komt. Op deze overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.3 Een inschrijving via de website is bindend. De Deelnemer verstrekt hiervoor de benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere Deelnemer(s) via het inschrijvingsformulier. Uiteraard wordt met deze informatie strikt vertrouwelijk omgegaan. Door inschrijving verplicht de Deelnemer zich om de prijs van YFB te voldoen.

2.4 Het is de Bezoeker niet toegestaan tickets voor YFB op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of deze voor commerciële doeleinden op enigerlei wijze aan derden te verstrekken.

2.5 Het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ vol = vol. Dit geldt voor alle yogalessen en andere activiteiten op het festival.

2.6 Deelnemer kan onder geen enkele voorwaarde zonder geldig toegangsbewijs deelnemen aan YFB.

 

Artikel 3: Festivalprijs

3.1 De betaling van de gehele festivalprijs per persoon wordt na het versturen van onze inschrijvingsbevestiging gelijk voldaan.

3.2 Het festival biedt een duidelijk overzicht van wat is inbegrepen in de prijs van het yogafestival. Mocht de Deelnemer een aanvullende reis- en of annuleringsverzekering willen boeken, dan dient de Deelnemer dit apart bij een (eigen) verzekeraar aan te vragen.

 

Artikel 4: Informatie

4.1 Het programma staat uiterlijk een week voor aanvang van het festival op de website, eventuele wijzigingen zijn voorbehouden. Ons advies is om altijd goed geïnformeerd en voorbereid aan het festival mee te doen.

4.2 De Organisator is op de hoogte van het programma, diverse lessen, workshops en kan een passend advies geven. Het staat de Organisatie vrij om nog wijzigingen aan te brengen in het programma.

4.3 Het eten en drinken is niet inbegrepen in de ticketprijs. Ook voor het gebruik van de massage en andere faciliteiten in de healinghoek wordt een extra toeslag gerekend. De bezoeker wordt bij gebruik van deze faciliteiten geacht de daarvoor gevraagde vergoeding ter plaatse contant af te rekenen.

 

Artikel 5: In-de-plaats stelling/annulering

Na aanschaf kunnen de tickets niet meer worden vergoed. De Deelnemer kan zich voor aanvang van YFB laten vervangen door een derde, mits hiervoor schriftelijk of per email toestemming is gegeven door de Organisator. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden, zoals het voldoen van administratiekosten.

 

Artikel 6: Wijziging door Organisator

In geval van overmacht in de ruimste zin van het woord is de Organisator het recht voorbehouden om YFB te verschuiven naar een andere datum en/of locatie. Onder overmacht wordt
in dit geval o.a. bedoeld: slechte weersomstandigheden (code oranje), brand etc. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door annulering dan wel door verschuiving van YFB zoals hierboven vermeld. In dit geval zal de Organisator de Deelnemer hiervan op gepaste wijze op de hoogte stellen. Indien het YFB wordt verschoven naar een andere datum zal het aangeschafte ticket geldig blijven.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator, de docenten, de staf en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van (blijvend) letsel of overlijden.

7.2 Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

7.3 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het festival. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor alle schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de deelname aan het festival.

7.4 De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid, in zowel psychische als fysieke zin, vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich ook door training of anderzijds voldoende heeft voorbereid op dit festival. Deelnemer is zelf verantwoordelijk om lichamelijk en/of psychisch letsel vooraf te melden aan de docent.

7.5 Sponsors van het festival zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van enige aansprakelijkheid.

 

Artikel 8: Portretrecht

8.1 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het festival gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal in de breedste zin des woords, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

 

Artikel 9: Leefregels

9.1 Gedurende zijn/haar verblijf op het Terrein dient de Deelnemer zich te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts is de Deelnemer gehouden zich te gedragen conform de door de Organisatie gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het YFB.

9.2 De Organisatie is gerechtigd, zonder opgave van redenen, Deelnemers de toegang tot het YFB te weigeren of van het Terrein te (doen) verwijderen indien een Deelnemer zich
niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel danwel indien de Organisatie dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het YFB. De Deelnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van het aankoopbedrag van het ticket.

9.3 Het is Bezoekers niet toegestaan (huis) dieren, (hard)drugs, (alcoholhoudende) dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, plastic flessen, vuurwerk, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar danwel bij zich te dragen op het Terrein, op straffe van inbeslagname zonder teruggave. Slotbepalingen 1. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet, is de beslissing van de organisatie bindend.